Tjänster

twitterpinteresttwitterpinterest

Vill du ha utbildning inför en kris eller katastrof? Har du hamnat i ett läge där specialistkunskaper behövs? Vi hjälper dig på ett tryggt och kunnigt sätt!

Vi har kunskap och erfarenhet inom följande områden:

  • Krisstöd vid händelser som drabbar många samtidigt, exempelvis naturkatastrofer, bussolyckor, epidemiska utbrott samt terrorism.
  • Krisberedskap i vardagen: Hur din skola, ditt företag eller allmänheten kan förbereda sig för att minska den fysiska och psykiska skadan vid en olycka, eller t ex ett terroristdåd. Hjälpsamma, konkreta råd och rutiner.
  • Krisreaktioner, praktiskt och psykologiskt stöd under/efter svår sjukdom och skada.
  • Vuxnas reaktioner vid akut sorg och potentiella trauman. Barns reaktioner vid akut sorg och potentiella trauman, särskild erfarenhet av barn 0-12 år.
  • Storskaliga humanitära insatser i katastrof- och krigsområden, psykologiskt stöd och psykologiska aspekter inom ramen för katastrofmedicinska insatser.
  • Kultur, ceremonier, berättande, lek och läsande i samband med svåra händelser och katastrofer.
  • Stöd till personal under och efter en svår händelse, egna reaktioner – vad kollegor, chefer, HR och företagshälsovård kan göra för att underlätta och minska skadan.
  • Handledning och rådgivning för beslutsfattare, myndigheter, chefer och andra professionella med avseende på svåra händelser.

Det här erbjuder vi:

Vi föreläser och utbildar i krisstöd och psykologiska aspekter av svåra händelser. Vad hjälper när svåra händelser sker? Vad ska man tänka på i mötet med den som är drabbad? Vad hjälper personalen? Föreläsningarna har ett starkt praktiskt fokus, det vill säga hur kunskap omsätts i praktiken.

Vi har specialiserade föreläsningar och grundutbildningar och specialiserade fortbildningar framtagna för ett flertal olika yrkeskategorier. Exempel: personal och chefer inom skola och förskola, för olika personalkategorier inom hälso- och sjukvården (specialistläkare, barnmorskor, chefer), för kommuner och krisgrupper vid sjukhus och företag samt för journalister och kommunikatörer. Också politiker och ledare i samhället behöver kunskap om hur man stärker människans motståndskraft inför svåra händelser.

Vi arrangerar öppna föreläsningar och boksamtal, i syfte att förklara forskning och sprida kunskap på ett begripligt sätt till allmänheten.

– I särskilda fall ger vi rådgivning om psykologiska aspekter av svåra händelser. Rådgivning ges till myndigheter, organisationer, enskilda professionella och offentliga personer. Genomförs per telefon eller vid ett personligt besök, efter överenskommelse. Gäller särskilda aspekter av en svår händelse där vi bedömer att vi kan bidra på ett bra sätt med vår kompetens. Hör av dig med din fråga så diskuterar vi om vi är rätt personer att hjälpa till!

Vi skriver utlåtanden om utländska och svenska böcker och artiklar eller riktlinjer, samt ger råd inför framtagandet av riktlinjer, där ämnet knyter an till våra specialistsområden.

Vi bidrar med expertkunskap och idéer då filmer eller böcker behandlar katastrofer och reaktioner vid svåra händelser.

Sara Johansson skriver artiklar och personliga reflektioner, samt medverkar i vissa fall i panelsamtal och seminarier.

Vi arbetar INTE med psykologisk behandling av enskilda eller grupper. När du väljer en behandlare för psykisk sjukdom, eller anlitar någon som ska göra dylika bedömningar, ska du alltid fråga efter vederbörandes legitimation och utbildning.

Varmt välkommen att kontakta oss med din förfrågan!